Kielce


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Kielce, pow. m. Kielce
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz położony w obrębie Polskiego Cmentarza Wojskowego przy ulicy ks. P. Ściegiennego. Cmentarz na lewo od wejściowej alejki, założony na planie prostokąta ( 26 x 78,5 ), w ogrodzeniu z żelaznych rur między kamiennymi słupkami. Wewnątrz 102 kwatery i 32 mogiły w 8 rzędach. W pierwszym rzędzie pomnik z kamienia przedstawiający orła z rozpostartymi skrzydłami, na postumencie. Przy ogrodzeniu cmentarza żeliwne krzyże z napisami. Pod ogrodzeniem kilka kwater i mogił powstańców 1863 r. i legionistów zmarłych w późniejszych latach. Prawdopodobnie spoczywa tu ok. 400 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w latach 1919 - 1920 oraz kilkunastu legionistów poległych w latach 1914 - 1918 i powstańców 1863 roku zmarłych w okresie międzywojennym. W 1930 r. tę część cmentarza uporządkowano i wydzielono jako osobną dzielnicę Wojskowego Cmentarza Garnizonowego. W Kielcach także na dawnym cmentarzu ewangelickim ( obecnie komunalnym ) były mogiły i pomnik żołnierzy 1914 - 1918 r. Mogiły nie zachowane. Pierwotnie zlokalizowane w lewym górnym rogu cmentarza pod murem. Dzielnica wojenna obejmowała ok.350 mogił z żeliwnymi, drewnianymi i kamiennymi krzyżami oraz żeliwnymi tablicami na betonowych podstawach. Między mogiłami ustawiono pomnik z marmuru, na którym umieszczono napis: DEM ANDEKEN DER HIER RUHENDEN HELDEN. W drugiej połowie lat dwudziestych mogiły uporządkowano, naprawiono żeliwne krzyże, oraz ustawiono nowe - dębowe. W końcu 1929 roku ekshumowano ok. 20 żołnierzy armii włoskiej ( jeńców ) i przeniesiono na nowo zakładany cmentarz włoski w Warszawie. W 1930 r. w związku z urządzaniem Cmentarza Wojsk Polskich w Kielcach, przeniesiono stąd kilku legionistów. Istniejący pomnik wykorzystano jako postument dla rzeźby orła. Obecnie teren dzielnicy wojennej zajęły nowe pochówki. Spoczywa tu ok. 400 żołnierzy armii austro - węgierskiej i niemieckiej. Na dawnym cmentarzu prawosławnym także znajdowały się mogiły z lat 1914 - 1918. Mogiły już nie istnieją. Pierwotnie dzielnica wojenna obejmowała kilkadziesiąt mogił z drewnianymi krzyżami. W 1926 roku mogiły uporządkowano oraz ustawiono duży, drewniany krzyż z wykazem poległych. Obecnie teren zajęty przez nowe pochówki. Na starym cmentarzu mahometańskim znajdowały się dwie mogiły zaopatrzone w drewniane tablice, na których wyryto gwiazdę i półksiężyc. Prawdopodobnie pochowano w nich 2 żołnierzy armii rosyjskiej z 318 Czarnojarskiego Pułku Grenadierów. Mogiły już nie istnieją. Teren cmentarza zajęty przez prywatne posesje. Na cmentarzu katolickim nowym przy ul. Ściegiennego, przy alejce biegnącej wzdłuż muru cmentarnego, mogiła z kamiennym krzyżem. Na krzyżu wyryty napis: Ś. P. / STEFAN TERCZ / podof. 6 p.p.Leg.Polsk. /lat 21 + 17-IV 1918. Zachowana mogiła stanowi pozostałość większej dzielnicy wojennej. Prawdopodobnie w 1916 r. ekshumowano stąd ciała kilkudziesięciu żołnierzy i przeniesiono na nowo urządzaną dzielnicę wojenną na cmentarzu ewangelickim w Kielcach. W 1927 r. pozostałych kilkanaście mogił uporządkowano, ustawiono drewniane Krzyże oraz kamienny krzyż na mogile legionisty Tarcza. Spoczywa tu prawdopodobnie kilkunastu żołnierzy armii austro - węgierskiej. Prawdopodobnie spoczywało tu również kilku legionistów.

Opracowanie:Krystyna Lagierska, Tomasz Wajda
Data danych:
Nazwisk: 6

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
WIĄCKOWSKIWALENTYLEGIONISTA-1914-09-20--- -
TERCZSTEFANPODOF.6 PPL1918-04-14--- -
WITKOWSKILEOPOLDLEGIONISTA-1914-09-30--- -
PIOTROWICZKASIMIRGEFREITER-1916-12-22--- -
PARACHONIAKJÓZEFKAPRALI BRYG. LEGIONÓW1918-05-09--- -
DERYCHBOGDANLEGIONISTA-1914-09-30--- -


Powrót do strony głównej