Gralewo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Rybno, pow. działdowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz zlokalizowany przy torach kolejowych w miejscowości Gralewo Stacja. Granice obiektu położonego na planie kwadratu o wymiarach ok. 15 x 15 m wyznaczają otaczające go krzewy i dwa kilkudziesięcioletnie świerki. Wg. uzyskanych informacji były tu cztery mogiły zbiorowe żołnierzy niemieckich. Jedna z nich została prawdopodobnie naruszona podczas wkopywania słupa i instalacji transformatora. Brak nagrobków, zarysów mogił lub pól grobowych. Cmentarz nie jest oznaczony tabliczką, informującą o charakterze obiektu. Według źródeł niemieckich pochowano tu 15 żołnierzy niemieckich (w tym 2 nieznanych) poległych 27.08.1914 r. i 4 żołnierzy rosyjskich.

Opracowanie:Krzyszof Menel
Data danych:2008-03-17
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej